Circulatory System

EXHIBITION YEAR: 2018
EXHIBITED AT: SPRING18, Kunsthal Aarhus, Aarhus
WEBSITE: www.kp-spring.dk & www.kunsthalaarhus.dk
CATALOG (pdf-file): SPRING18
CONSULANT AND SUPERVISOR FOR THE ARTIST: Peter Land

Circulatory System

Circulatory System is the title of my three works at SPRING18.

The title refers to a statement from the now deceased Icelandic art critic and artist, Bragi Ásgeirsson. He used to be one of my art teachers. Sometimes he used the term “innri lífæðar myndarinnar” in his art critic, a term which may be translated to ”the inner life-veins of the image”. The concept implies that an artwork has an inner life that flows through it, independently of its concept. This is a counterpoint to anything that is too rational and non-emotional. As far as I know, he never defined the concept, but if his opinion was that this inner life was missing from a work of art it got a bad review in the largest newspaper in the country.

But how do you know if a piece of art has an inner life? Can you tear off the top layer of the image - like the skin of a person – and see its vein structures? How can the image’s inner life be activated? Does it die if the work is overly designed, adapted to the industry or manufactured in an industrial workshop? Will it die if you remove all that is personal from the picture (or is the absence of the personal always in itself a personal gesture)? How is it influenced by industrial material? These and similar considerations have been focal points in my artistic career – and are also the general theme of my participation in SPRING18.

In my paintings I use traditional materials like oil paint but also industrial materials such as epoxy, carbon fibers, and aramid fibers. Epoxy is an extremely durable binder used in e.g. adhesives, paints, and sealants. It typically consists of two components, a binder and a hardener that are mixed together. I usually use epoxy, which dries quickly, leaving the final result slightly out of my control. Carbon fibers are artificially made fibers that are very strong in relation to their weight. They are used for lightweight constructions, for example in the aerospace industry and in the manufacturing of prostheses. It is also used by the military, as well as in motorsports and other sports. Aramid fibers, on the other hand, are heat resistant, strong synthetic fibers, which can be used e.g. in bulletproof vests and helmets. Carbon fibers and aramid fibers can be bonded together by using, for example, epoxy resin. Before and during my art education, I worked as a furnituremaker and later I worked making prostheses. My interest in the use of industrial materials and industrial crafts comes from there.

All my works are experiments. An investigation into the application of industrial materials and crafts to traditional painting and the tension that inevitably occurs in this meeting. It is the encounter between the coincidental and the systematic, the emotional and the concrete, between depth and surface, the spontaneous and the predictable, the living and the dead. The process itself is important to me, to see how layers of epoxy and oil form depth in the picture. The composition is held in place by carbon fibers and aramid fibers. At the final stage, I systematically cut into the image using a router to examine its inner layers and ”life-veins”.


   

Circulatory System (Kredsløbssystemet)

Circulatory System Circulatory System (Kredsløbssystemet) er titlen på mine tre værker på SPRING18.

Titlen referer til et udsagn fra en nu afdød islandsk kunstkritiker og kunstner, Bragi Ásgeirsson. Han var også en af mine gamle kunstlærere. Nogle gange brugte han udtrykket ”innri lífæðar myndarinnar“ i sin kritik, hvilket kan oversættes til ”billedets inde livs-vener”. Begrebet indebærer, at et kunstværk har et indre liv, som strømmer igennem det og er uafhængigt af, hvilket koncept der ligger til grund for det. Det skal ses som en modpol til det, som er for gennemtænkt, stramt og følelseskoldt. Så vidt jeg ved, definerede han aldrig begrebet nærmere, men hvis han mente, at et kunstværk ikke havde det i sig, så vidste man, at det ville få dårlig kritik i landets største avis.

Men hvordan ved man, om et kunstværk har et indre liv? Kan man flå det øverste lag af billedet – ligesom huden på en person – og se dets venestruktur? Hvordan aktiveres billedets indre liv? Dør det, hvis værket bliver designet, tilpasset industrien eller fabrikeret på et industriværksted? Vil det dø, hvis man fjerner alt det personlige ud af billedet (eller er fravalget altid personligt)? Hvordan påvirker industrielt materiale det? Disse og lignende overvejelser har interesseret mig igennem min kunstneriske karriere, lige som de er det gennemgående tema for min deltagelse på SPRING18.

I mine malerier anvender jeg traditionelle midler som oliefarver, men også industrimateriale som epoxy, kulfiber og Aramid-fibre. Epoxy er et ekstremt slidstærkt bindemiddel, som bruges i fx lim, maling, fugemasser og tætningsmaterialer. Det består typisk af to komponenter, en binder og en hærder, som blandes sammen. Som regel bruger jeg epoxy, som hærdes hurtigt, hvilket medfører, at jeg ikke kan kontrollere resultatet for meget. Kulfiber er en kunstigt fremstillet fiber, som er meget stærk i forhold til sin vægt, og anvendes bl.a. til lette konstruktioner som fx i luftfartsindustrien og konstruktion af proteser. Vi ser det også anvendt indenfor militæret og motorsport samt andre sportsgrene. Aramid-fiber derimod er en varmeresistent og stærk syntetisk fiber, som kan anvendes bl.a. i skudsikre veste og hjælme. Kulfibre og Aramidfibre kan bindes sammen ved hjælp af fx epoxyplast. Inden og samtidigt med, at jeg tog min kunstuddannelse, arbejdede jeg som møbelsnedker og med at lave proteser. Min interesse for anvendelsen af industrimateriale og industrihåndværk stammer herfra.

Alle mine værker er eksperimenter. En undersøgelse af anvendelsen af industrimateriale og håndværk i forbindelse med traditionelt maleri og det spændingsfelt, der uundgåeligt opstår i dette møde. Det er mødet mellem tilfældighederne og det systematiske, det følelsesmæssige og det konkrete, dybden og overfladen, det spontane og det forudsigelige, det levende og det døde. Selve processen er vigtig for mig, hvordan lag på lag af epoxy og olie danner en dybde i billedet. Kompositionen fastholdes ved hjælp af kulfibre og Aramidfibre. Til sidst skærer jeg systematisk ind i billedet ved hjælp af en overfræser for at undersøge de indre lag og billedets ”livs-vener”.